Logo

Общи условия

Чрез използването на Сайта, следването на линк и/или бутон, четенето и/или споделянето на информация от emg.bg, приемате тези общи условия. Последна актуализация: 11.10.2014 г.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. “Домейн” е името на домейна, официално регистриран в Системата за имена на домейни. Той включва също така името на домейна с префикс “www.”. “Домейн” е наричан по-долу emg.bg.

2. “Сайт” включва документацията, дизайна, бази данни, код, текст, изображения, аудио файлове, видео файлове, връзки и линкове (хипервръзки) между тях. “Сайт” е наричан по-долу “Сайта”.

3. “Хипервръзка” – също линк, препратка или просто връзка е част от emg.bg, която препраща читателя към някой друг елемент в самия документ (страница, публикация, раздел, забележка, изображение, видео и аудио клипове) или към обект извън документа: (файл, приложен софтуер и др.), разположени локално или в компютърна мрежа.

4. “Дружеството” е собственика на съдържанието на “Сайта”, Е Медиа Груп ООД. “Дружеството” ще бъде наричано по-долу “Дружеството” или за краткост “еМедиа”.

5. “Потребител” е физическо лице, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество, държавно или общинско учреждение или друг субект от друга страна, който е заредил домейна emg.bg в уеб браузъра си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта emg.bg.

6. “Уеб браузър” е компютърна програма, която се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация – процес на придвижване от един хипертекст към друг, обикновено следвайки препратките в текста (електронните връзки между части от един и същ или различни хипертекстове). Най-често се използва за разглеждане на уеб сайтове.

7. “Имейл” или е-поща е съкращение на електронна поща. Имейл е метод за обмен на цифрови съобщения през Интернет или други компютърни мрежи. Според българския Закон за електронната търговия “електронна поща е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи”.

8. “Бисквитка” или cookie е пакет от информация съхраняван в браузъра с цел подобряване на удовлетвореността при посещаване на emg.bg. Даден браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквиткa“. “Бисквитката” може да съдържа произволна информация, избрана от сървъра. „Бисквитката“ не идентифицира дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър и може да бъде изтрита от “Потребителя” по всяко време когато реши.

II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОНТАКТИ

“еМедиа” предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на потребителите и на компетентните органи до следната информация, както чрез публикуването й в настоящите Общи условия, така и на указания по-долу телефон:

1. Фирма: “Е Медиа Груп” ООД;
2. Правноорганизационна форма: дружество с ограничена отговорност;
3. Изписване на чужд език: E Media Group;
4. Предмет на дейност: ИНТЕРНЕТ И ПЕЧАТНА РЕКЛАМА НА ФИРМИ, СТОКИ, УСЛУГИ И ДРУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН, ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ОРГАНИЗИРАНО КАТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.;
5. Седалището и адрес на управление: България, област София, гр. София, жк Красна поляна, бл.16В, вх.В, ап.79;
6. Адресът, на който се упражнява дейността: България, област София, гр. София, площад Гарибалди, ул. „Граф Игнатиев” 3, офис 11;
7. Данни за кореспонденция: България, област София, гр. София, площад Гарибалди, ул. „Граф Игнатиев” 3, офис 11;
8. Телефон: 087/8923482;
9. Адрес на електронна поща: officeкльомба emedia-group.eu;
10. Вписване в Търговския регистър на Република България с ЕИК: 200607657.

III. АВТОРСКИ ПРАВА

1. “Потребител” заредил домейна emg.bg в браузъра си или по друг начин получаващ достъп до съдържанието на “Сайта” има право единствено да се запознава и да ползва с некомерсиална цел информацията от “Сайта”. “Потребителят” няма право без изричното писмено съгласие на “еМедиа”, ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича и/или копира и/или публикува с комерсиална цел съдържанието или части от съдържанието на “Сайта”.

2. На всеки “Потребител” извличал и/или копирал и/или публикувал с комерсиална цел информация от “Сайта” и/или emg.bg ще бъде търсена отговорност.

3. “Потребител” публикувал е некомерсиална цел съдържанието и/или част от съдържанието на “Сайта”, се съгласява и е длъжен да изполва съдържанието в оригиналния му вид и формат, да упомене автора, както и да и упомене източника – “Сайта” и/или emg.bg, предоставяйки линк към оригиналното съдържание.

4. “Потребител” публикувал с некомерсиална цел преработено съдържание и/или част от съдържанието на “Сайта”, се съгласява и е длъжен да опише промените, които е нанесъл върху оригиналното съдържание, да упомене автора, както и да и упомене източника – “Сайта” и/или emg.bg, предоставяйки линк към оригиналното съдържание.

5. На “Потребител” публикувал с некомерсиална цел оригинално и/или преработено съдържание и/или част от съдържанието на “Сайта”, не упоменал извършени промени по съдържанието, автора, линк към страницата на съдържанието и/или emg.bg ще бъде търсена отговорност.

6. На “Сайта” са изобразени регистрирани търговски марки, вкл. но не само: Google, Yahoo, Yandex, Bing, Facebook, Twitter, Pinterest, Ello, Summer Cart и др. Правата за използване и разпореждане с тези търговски марки принадлежат на съответните правоносители, които са указани като такива на съответните сайтове: google.com, yahoo.com, yandex.com, bing.com, facebook.com, twitter.com, pinterest.com, ello.co, summercart.bg и други. “еМедиа” не заявява каквито и да е права по отношение на тези търговски марки. В случай, че който и да е от правоносителите на изобразена търговска марка не желае изобразяването им на “Сайта”, той следва незабавно да се свърже с “еМедиа” и марката ще бъде премахната.

IV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. В някои секции на “Сайта”,”еМедиа” ползва “бисквитки” с цел да предостави по-бързо зареждане на “Сайта”, да съблюдава предпочитанията на “Потребителя”, за да може да внася съответните корекции в “Сайта” и да позволи по-лесната идентификация на “Потребителя”. “Бисквитките” не са вируси. Те не представляват каквато и да било заплаха. “Бисквитките” представляват идентификатори, които се записват в браузъра с цел улесняване на навигацията.

2. “еМедиа” предоставя възможност на “Потребителя” да ползват функция на “Сайта”, наречена “Електронен бюлетин”. Чрез предоставянето на имейл адрес при ползване на тази функция, “Потребителят” се съгласява да получава електронни съобщения под формата на полезна информация, както и търговски съобщения.

V. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Нито “еМедиа”, нито неговите партньори, ръководни служители, директори, служители, агенти и неговите доставчици, няма да бъдат отговорни, за каквито и да е вреди (включително, без ограничение, вреди за загуба на бизнес печалби и/или приходи, загуба на данни, прекъсване на дейността, загуба на бизнес информация или друга загуба) произтичащи от използването или невъзможността за използване на “Сайта” и/или emg.bg, дори ако “еМедиа” е знаел за възможността от такива вреди.